News and Notices


Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Tuesday, 14 February 2017, on the occasion of National Sport Day of Qatar.   The Embassy will resume its work as usual from 15 February 2017. Embassy of Nepal Doha, Qatar 13 February, 2017  

February 13, 2017 Read More
Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 29 January 2016, on the occasion of Martyr’s Day. The Embassy will resume its work as usual from 30 January 2017.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             25 January, 2017  

January 25, 2017 Read More
Notice

This is to notify all the concerned that the Ministry of Industry of the Government of Nepal jointly with Investment Board Nepal (IBN) is organizing Nepal Investment Summit with a theme “Harnessing Investment Opportunities in Nepal” from 2 to 3 March 2017 at Hotel Soaltee in Kathmandu. The Summit will also provide a platform for […]

January 21, 2017 Read More
पुरानो लटका राहदानीहरु !

यस राजदूतावासमा आवेदन फारम बुझाएकामध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको एवं लामो समयदेखि तपसिलका राहदानीहरु नेपाली राजदूतावास दोहामा बुझिलिन सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएकोले सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे […]

December 29, 2016 Read More
MRP Lot-72 लिन आउने बारे सूचना ! (जनवरी ३१ सम्म)

यस राजदूतावासमा मिति २०१७ जनवरी ३१ सम्म आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे […]

December 19, 2016 Read More
Notice !

Notice ! This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 18 December 2016, on the occasion of National Day of The State of Qatar. The Embassy will resume its work as usual from 19 December 2016. Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             15 December, 2016  

December 15, 2016 Read More
Notice

Notice !   This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Monday and Tuesday, 10 and 11 October 2016, on theauspicious occasion of Vijaya Dashami. The Embassy will resume its work as usual from 12 October 2016.   Embassy of Nepal Doha, Qatar 6 October, 2016

October 9, 2016 Read More
MRP Lot-68 देखि Lot-71 सम्म

यस राजदूतावासमा आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार […]

July 12, 2016 Read More
Embassy will remain closed

Notice!!! This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed from Tuesday 5th July to Thursday, 7th July 2016, on the occasion of Eid Al Fitr. The Embassy will resume its work as usual from 10 July 2016.

July 4, 2016 Read More
MRP-Lot 67 लिन आउने बारे सूचना!

यस राजदूतावासमा मिति 2016 जुन 09 सम्म आवेदन फारम बुझाएका र MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे […]

June 20, 2016 Read More